Rätt kvalitet i rätt tid

På Venair arbetar vi efter mottot "Rätt kvalitet i rätt tid". Det uppnår vi genom att säkra huvudprocesserna i verksamheten; bra planering, återkoppling och effektiv projektstyrning. Till varje jobb fastställer vi en kvalitetsplan med tillhörande kontrollplan. Vi arbetar enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid skall leverera produkter och system med rätt kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav.

 • Vi skall tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer fortlöpande uppdatera vårt kvalitetstänkande.
 • Allt från vår första kundkontakt till färdig anläggning skall genomsyras av kvalitetstänkande.
 • Våra medarbetares ansvar skall präglas av ett stort engagemang och hög kompetens.
 • Vi skall ständigt satsa på förbättring genom utveckling, utbildning samt erfarenhetsåterföring.
 • Vi skall öppet redovisa vårt kvalitetsarbete.

 

Miljöpolicy

Venair ska i största mån undvika produkter som är naturfrämmande. Vi skall basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas.

 • Vi skall minimera effekterna av ingrepp i natur och biologisk mångfald.
 • Vi skall engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 • Vår verksamhet styrs av ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål samt ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • Vi skall uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
 • I miljöfrågor skall vi aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete.