En avgörande faktor för arbetsmiljön

Luftflöde, kvalitet, temperatur och ljudnivå är några faktorer som påverkar vår prestationsförmåga i en kontorsmiljö. De flesta har säkert egna erfarenheter av hur dålig ventilation på kontoret ger trötthet, obehag och försämrad arbetsförmåga i största allmänhet. Men i värsta fall kan dåliga luftvärden också leda till allvarliga luftvägsproblem och därmed sjukfrånvaro, vilket i allra högsta grad gör inomhusluftens kvalitet också till en ekonomisk fråga – på alla arbetsplatser. I vissa fall har det visat sig att effekterna av dålig innemiljö faktiskt kan leda till högre kostnader än de totala energikostnaderna för att värma samma byggnad…!

 

Stigande priser på energi och ambitioner att minska belastningen på den yttre miljön gör det viktigt att minimera energianvändningen och fokusera på rätt saker. Kloka materialval bidrar t.ex. till ett minskat ventilationsbehov. En byggnad ska ventileras ordentligt – men inte mer än vad som behövs. Då byggnaden, eller vissa delar av den, inte används bör luftflödet i dessa delar reduceras till ett minimum. Detta är möjligt att åstadkomma med hjälp av behovsstyrd ventilation.

Värmning av den inkommande uteluften, kan oftast uteslutande ske med hjälp av effektiv återvinning av värme ur den frånluft som sugs ut ur byggnaden. Genom att sommartid utnyttja sval uteluft, kan också energibehovet för komfortkyla minska, vilket gör att det totala energibehovet minskar avsevärt.

Martin Helge
Projektledare
martin.helge@venair.se
Telefon 0708-985904

”Venair har kunskapen om hur man skapar ett idealiskt och ekonomiskt hållbart kontorsklimat. Vänd dig till oss för en kreativ diskussion om behov och möjligheter!”